Certifikát ISO 45001 svědčí o tom, že vaše společnost se při všech svých činnostech i procesech zaměřuje na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. Pečlivě upozorňuje pracovníky i dodavatele o termínech platnosti potřebných odborných školení a školení z BOZP a PO, čímž se snižuje riziko úrazovosti nebo důsledky z nesprávné vykonávaných činností, jimiž jsou reklamace, poškození materiálu/přístrojů, ohrožení pracovníků apod.

Aktuálně máme platnou verzi s názvem ČSN ISO 45001: 2019, která nahradila normu známou jako OHSAH 18001.

Komu je certifikát ISO 45001 určený?

Norma Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nediskriminuje žádnou společnost, organizaci ani podnik, který může certifikát získat. Norma je určena široké škále organizace bez ohledu na velikost, typ či zaměření. Důležité je mít zájem o provádění a udržování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Shoda s normou ISO 45001

Aby však organizace mohla prohlásit shodu s normou ISO 45001, musí nejprve zapracovat všechny její požadavky bez výjimky. K tomu patří uváženě stanovit a zvážit:

1. předmět systému managementu BOZP - zvážit externí a interní záležitosti týkající se BOZP, požadavky pracovníků a dalších zainteresovaných stran, plánované nebo prováděné pracovní činnosti;
2. vedení - vrcholový management musí přijmout a respektovat tento závazek;
3. politiku BOZP - musí být vypracována, implementována a udržována;
4. identifikovat nebezpečí a plánovat opatření na zvládání rizik a příležitosti;
5. cíle BOZP v souladu s politikou kvality a plánovat jejich dosažení;
6. kompetentnost zaměstnanců a uvědomit pracovníky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
7. správnou formu, čas a předmět komunikace v rámci organizace i mimo ni;
8. plánování a řízení provozu včetně eliminace nebezpečí, procesu plánování změn, zakázek či havarijní připravenosti;
9. způsoby hodnocení výkonnosti a dodržování systému bezpečnosti včetně interních auditů.

 

Analýza rizik a příležitosti

Analyzováním rizik a příležitostí v oblasti BOZP a přijímáním opatření na ně se snižuje výskyt incidentů, a to méně vážných i těch závažných, předchází se pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků. Následně není třeba řešit nápravná opatření a organizace se vyhne případným sankcím ze strany státních úřadů.

Nesmíme však zapomínat, že samotné osvojení normy a získání certifikátu negarantuje, že se pracovní úrazy nebudou stávat, naopak očekává se, že organizace bude stále věnovat pozornost aktuálním nebezpečím a rizikům, a tím bude neustále zlepšovat svůj systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Společnost TSÜ, a.s. nabízí certifikáty bezpečnosti ISO 45001 pro podniky i živnostníky věnující se různým odvětvím, jako je automobilový či strojírenský průmysl, stejně tak společnostem, které provozují obchodní či stavební činnost a poskytují poradenské, finanční či sociální služby.

Potřebujete certifikát bezpečnosti ISO 45001? Kontaktuje nás