Klient může certifikát a certifikační značku používat pro obchodní účely, např. jako důkaz pro třetí osoby a úřady, a to po dobu, pokud je držitelem platného certifikátu.

Certifikát ani certifikační značku nesmí klient sám upravovat či měnit. Pokud by měla být značka použita v jiné podobě nebo jiným způsobem, než jak je specifikováno v těchto podmínkách, musí klient předložit zamýšlenou podobu použití značky certifikační autority TSÜ, a.s. ke schválení.

Certifikát platí pouze pro držitele certifikátu a vztahuje se pouze na procesy v něm uvedené. Přenos certifikátu na třetí osoby je nepřípustný stejně jako jeho používání nebo využívání značky třetí osobou.

Držitel certifikátu přebírá plnou odpovědnost za používání a správnost všech vyjádření týkajících se certifikátu a certifikační značky.

Je zakázáno zavádějící používání certifikátu a certifikační značky (např. zkomolením, změnou barvy, či použitím pouze jeho části) nebo umísťování certifikační značky na výrobek či obal výrobku, které může vidět spotřebitel způsobem, který vzbuzuje dojem vykonané certifikace produktu nebo jakýmkoli jiným způsobem, jenž lze interpretovat jako označení shody produktu. Tyto výroky mohou obsahovat reference o názvu společnosti certifikovaného klienta, o typu manažerského systému a o názvu certifikační autority, která udělila certifikát.

 

Od držitele certifikátu a certifikační značky TSÜ, a.s. je požadováno, aby:

  • při odkazech na svůj stav certifikace při komunikaci s médii, jako např. internet, brožury, reklama a jiné dokumenty, dodržoval stanovené požadavky certifikační autoritou,
  • nebude používat certifikační značku při výstupech z laboratorních testů, kalibracích, zprávách z inspekcí nebo certifikátů,
  • nedělal a zakázal vznik jakýchkoli zavádějících výroků týkajících se certifikace,
  • nepoužíval nebo zakázal používání certifikačních dokumentů ani žádnou jejich část zavádějícím způsobem,
  • po pozastavení nebo zrušení své certifikace přerušil používání všech reklamních prostředků, které obsahují odkaz na certifikaci tak, jak to přikazuje certifikační autorita, a to na vlastní náklady,
  • v případě zúžení rozsahu certifikace provedl patřičné úpravy při všech způsobech reklamy,
  • nedovolil žádným způsobem, aby jeho certifikace manažerských systémů vyvolávala dojem, že certifikační autorita certifikovány i jeho produkty, služby či procesy,
  • nevytvářel dojem, že se certifikace vztahuje na činnosti a sídla společnosti, které jsou mimo rozsah certifikace,
  • nepoužíval svou certifikaci takovým způsobem, který by mohl přinést certifikační autoritě, nebo certifikačnímu systému špatnou pověst a ztrátu důvěry veřejnosti.