Udělení certifikace

Certifikační autorita TSÜ, a.s. vydá svému zákazníkovi certifikaci/certifikát na základě potvrzení během 1. a 2. stupně certifikačního, případně recertifikačního auditu, že manažerský systém zákazníka splňuje všechny požadavky příslušné normy a je efektivní. V případě výskytu velkých neshod certifikační autorita udělí certifikaci až v tom případě, že zákazník v průběhu 6 měsíců od posledního dne 2. stupně auditu provede efektivní nápravu a nápravné činnosti.

 

Odmítnutí vydání certifikace

Certifikační autorita TSÜ, a.s. neudělí svému zákazníkovi certifikaci/certifikát v případě, pokud během 1. a 2. stupně certifikačního, případně recertifikačního auditu, nebyla potvrzena shoda manažerského systém zákazníka s požadavky příslušné normy a zároveň se nepotvrdí jeho efektivnost. V případě výskytu velkých neshod certifikační autorita neudělí certifikaci, pokud zákazník během 6 měsíců od posledního dne 2. stupně auditu neprovedl efektivní nápravu a nápravná činnosti.

 

Udržování certifikace

Certifikační autorita vydává certifikát na 3 roky s nutností prověření potvrzení shody a efektivnosti manažerského systému v prvním a druhém roce po jeho vydání během dozorových auditů. Pokud zákazníkův manažerský systém splňuje tyto požadavky, jeho certifikace je zachována.

 

Ukončení platnosti certifikace

Ukončení platnosti certifikátu nastane, pokud:

 • byl na klienta vyhlášen konkurs či jinak rozhodnuto o řešení úpadku nebo rozhodnuto o vstupu do likvidace,
 • došlo k převzetí firmy jiným subjektem (tzv. "likvidace s nástupcem"),
 • došlo k ukončení platnosti smlouvy, odstoupením či výpovědí ze strany objednavatele,
 • uběhla uvedená doba platnosti a držitel nepožádal o prodloužení (recertifikaci). 

Pozastavení platnosti certifikátu

Certifikační autorita TSÜ, a.s. má právo pozastavit platnost certifikátu, pokud:

 • kontrola nemůže být uskutečněna v řádném termínu, stanoveném ve smlouvě z důvodů, které vzešly ze strany klienta, a zároveň klient požádal o odklad vykonání dozorového auditu a vedoucí certifikační autority TSÜ, a.s. po zvážení důvodů rozhodne kladně. Pozastavení platnosti certifikátu trvá do doby řádného provedení dozorového auditu, jehož termín je pevně stanoven, nejvýše však 6 měsíců od původně stanoveného termínu, přičemž za původně stanovený termín je považován datum vydání certifikátu. Pokud tento termín nebude dodržen z důvodů, které vzešly ze strany klienta, certifikační autorita TSÜ, a.s. odejme certifikát. Lhůta pro pozastavení certifikátu může trvat maximálně 6 měsíců.
 • při dozorovém a recertifikačním auditu se prokáže, že některé předpoklady pro certifikaci manažerského systému již nejsou klientem uplatňovány, ale současně certifikační autorita TSÜ, a.s. může oprávněně předpokládat odstranění neshod ve stanovené lhůtě, nejvýše však 3 měsíce od vykonání dozorového a recertifikačního auditu. Pokud tento termín nebude dodržen z důvodů, které vzešly ze strany klienta, certifikační autorita TSÜ, a.s. odejme certifikát.
 • Pokud certifikovaný zákazník sám požádá o pozastavení certifikace.

Po pozastavení certifikace se zákazníkova certifikace považuje za dočasně neplatnou.

 

Obnovení certifikace

Certifikační autorita obnoví platnost pozastavené certifikace zákazníka poté, co zákazník ve stanoveném termínu odstraní příčiny, které vedly k jejímu pozastavení. Pokud tento termín nebude dodržen certifikační autorita TSÜ, a.s. zruší certifikaci nebo navrhne zúžení jejího rozsahu.

 

Zrušení (odebrání) certifikátu

Certifikační autorita TSÜ, a.s. má právo odebrat certifikát, pokud:

 • je certifikát nebo certifikační značka zneužívána (použitím k jiným účelům, než pro jaké byl/a vystaven, např. pro jinou dosud necertifikované firmu, případně pro jinou, organizačně oddělenou část firmy, která nebyla zahrnuta do předmětu certifikace nebo pro jiný předmět činnosti),
 • při dozoru se prokáže, že podstatné předpoklady pro certifikaci manažerského systému již nejsou klientem uplatňovány, pokud není současně pozastavena platnost certifikátu,
 • dozor nemůže být proveden z důvodů, které vzešly ze strany klienta, a pokud není současně pozastavena platnost certifikátu,
 • držitel certifikátu písemně odmítne změny Všeobecných obchodních podmínek pro certifikaci manažerských systémů během šesti týdnů po jejich vstupu v platnost, příp. odmítne možnost se s nimi seznámit;
 • obdrží od klienta informace o incidentech, jako je vážná havárie nebo závažné porušení předpisů, které vyžadují zapojení příslušného regulačního orgánu, nebo když výsledky mimořádného auditu přímo shromážděné auditorským týmem prokazují, že systém nesplňuje požadavky na certifikaci.
 • platba za výkony certifikační autority TSÜ, a.s. nebyla zaplacena ve stanovené době (ani po upomínce);
 • nastanou jiné důvody pro odebrání vyplývající ze smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek, nebo klient smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky poruší, odstoupí od smlouvy, zda se zachová v rozporu s dohodnutým předmětem smlouvy.

 

Rozšíření rozsahu certifikace

Certifikační autorita může rozšířit rozsah certifikace na základě zjištění během auditu nebo na žádost zákazníka během mimořádného auditu, pokud zákazník prokázal plnění požadavků příslušné normy pro danou část rozsahu certifikace, který byl dříve vyloučen, nebo zúžený v důsledku vážného nebo trvalého neplní požadavky kladeného na dané části rozsahu certifikace.

 

Zúžení rozsahu certifikátu

Certifikační autorita TSÜ, a.s. má právo omezit (zúžit) rozsah certifikace na základě výsledků z auditu, a to vyloučením těch částí předmětu certifikace, které vážně nebo trvale neplní požadavky kladené na tyto části rozsahu certifikace.