Norma ISO 14001 systém environmentálního managementu poskytuje organizacím organizační rámec pro ochranu životního prostředí a pokyny, jak reagovat na měnící se podmínky prostředí, aby byly v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami společnosti.

Na Slovensku je v současnosti platná verze ISO 14001: 2015 vydána jako ČSN EN ISO 14001: 2016 - Systémy managementu environmentu. Požadavky s pokyny k použití.

Certifikát ISO 14001 je pro vašeho zákazníka i dodavatele zárukou, že vaše společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. V centru pozornosti je snaha o snižování odpadů, odborné nakládání s odpadem a jeho znehodnocování a recyklace. Stejně tak snižování energetické náročnosti a s tím souvisejícími náklady či snižování vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, vod nebo půd.

Pro koho je certifikát ISO 14001?

Výhodou certifikátů vycházejících z normy ISO 14001 je, že jsou určeny organizacím bez rozdílu zaměření. Bez ohledu na to, zda podnikáte ve strojírenském nebo automobilovém průmyslu či provádíte stavební nebo obchodní činnost, zda poskytuje poradenské, finanční, sociální služby nebo služby jiného charakteru, norma ISO 14001 poskytuje prostor začlenit její principy i do vaší činnosti.

Norma se vztahuje k environmentálním aspektům činnosti organizace, stejně na její produkty nebo služby, proto je možné ji použít v tak širokém rozsahu zaměření.

Jak to probíhá?

Aby byla organizace připravena na splnění kritérií systému managementu environmentu musí určit hranice aplikovatelnosti systému, interní a externí záležitostí a určit povinností, které se pro organizaci stanou závaznými.

Dalším krokem je vytvoření environmentální politiky, která je vhodná pro účely a kontext organizace a její činnosti, produkty nebo služby. Environmentální politika poskytuje základní rámec při stanovování environmentálních cílů a nesmí opomenout závazek k ochraně životního prostředí.

Jedním z kroků je také analyzování rizik a příležitostí vyplývajících z environmentálních aspektů a vlivů. Na základě toho se vytváří efektivní opatření k předcházení vzniku havarijních situací, environmentálních dopadů a minimalizaci možnosti uložení sankcí od úřadů za nepřiměřené environmentální chování..

Komplexní postup při certifikaci se můžete podívat zde.

 

Společnost TSÜ, a.s. nabízí certifikáty systému environmentálního managementu ISO 14001 pro nejrůznější zaměření. Ať už podnikáte ve strojírenství, obchodujete nebo nabízíte služby nejrůznějšího charakteru, pokud potřebujete zavést ISO 14001, jsme tu pro vás. Kontaktuje nás!