Pro systém environmentálního managementu, tedy pro normu ISO 14001, je mimořádně důležité určit environmentální aspekty a vlivy.

ISO 14001

Platná norma ISO 14001: 2015 vydána na Slovensku jako ČSN EN ISO 14001: 2016 - Systémy managementu jakosti je přehledně rozdělena do jasných a srozumitelných kapitol. Podobně jako norma ISO 9001 se člení na 10 základních kapitol. Díky přehlednému členění je lze jednoduše sloučit do integrovaného systému managementu, který je čím dál oblíbenější.

Komu je systém ISO 14001 určený?

Systém environmentálního managementu je vhodný pro jakýkoliv podnik nebo živnostníka. Nezáleží na tom, zda podnikáte v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví či v jiném sektoru.

Environmentálne aspekty

Pro systém environmentálního managementu, tedy pro normu ISO 14001, je mimořádně důležité určit environmentální aspekty.

Norma definuje environmentální aspekty jako části činností, produktů nebo služeb, které vznikají v podniku a jež zároveň ovlivňují životní prostředí. Vliv může být pozitivní nebo negativní. Většinou se předpokládá negativní vliv. Činnosti, které mají jeden nebo více vlivů na životní prostředí, se označují jako významné environmentální aspekty.

Management, tedy vedení společnosti, musí definovat environmentální aspekty. Při definování aspektů se používají analýzy procesů v podniku. Proces, nebo jeho část musí být dostatečně velké, aby je bylo možné posuzovat, ale zároveň přiměřeně dlouhé, aby byly přehledné a srozumitelné.

Mezi environmentální aspekty se řadí zejména nechtěné nekvalitní produkty v procesech, havárie, katastrofy a jiné náhlé události, stížnosti či dodavatelé.

Environmentálne vplyvy

Environmentální aspekty mají ekologické dopady a významné environmentální aspekty mají významné ekologické dopady. Stejně jako v případě aspektů mohou být vlivy pozitivní nebo negativní.

Norma ISO 14001 uvádí, že environmentální dopad je změna v životním prostředí, příznivá nebo nepříznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace.

Vedení společnosti musí určit a definovat environmentální dopady, které vznikají nebo mohou vzniknout při činnosti organizace. Vycházejí přitom z již určených aspektů, které definovali v předešlém kroku. Zde se pak uvažuje o rozsahu dopadu závažnosti vlivu či četnosti a pravidelnosti výskytu environmentálního dopadu.

Požadavek na definování environmentálních aspektů a dopadů se nachází v kapitole 6. Plánování.

Certifikát ISO 14001

Certifikační proces je náročný postup, který je přesně definován a musí být pečlivě připraven.

Naše certifikační společnost TSÜ zajistí vaši spokojenost při získávání i obhájení certifikátu ISO 14001. Kontaktujte nás.