Příručka kvality je důležitý a nenahraditelný dokument pro systém managementu jakosti dle normy ISO 9001. Bez vypracované příručky kvality je nemožné získat certifikát ISO 9001.

Popisuje vybudovaný a provozovaný systém managementu jakosti v podniku.

Každá příručka kvality musí být šitá na míru pro konkrétní organizaci.

V prvních kapitolách obvykle obsahuje základní pojmy a zkratky, se kterými se v dokumentu setkáváme. Tato část bývá poměrně obecná. Následně se setkáváme s představením podniku či organizace.

Další části procházejí jednotlivé kapitoly normy ISO 9001, a odpovídají na základní problématiku a otázky, které se v normě nacházejí.

Kapitoly normy ISO 9001:

4. Souvislosti organizace

Pochopení potřeb, myšlenek nebo očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran, jimiž jsou dodavatelé nebo samotní zaměstnanci, patří mezi měřítka úspěchu organizace a také mezi základní cíle podniku. To, zda jsou potřeby srozumitelně dány zákazníkům a ukotvené ve smlouvě, nebo jejich organizace musí předpokládat podle předchozích zkušeností, analýz či obecných pravidel, závisí na zaměření podniku.
V této části se organizace musí věnovat i předmětu systému managementu jakosti a jeho procesem.

5. Vedení organizace

V rámci pochopení vůdcovství v organizaci je třeba zaměřit se na zákazníka, na plánování, na zajištění zdrojů (včetně těch lidských), na politiku, cíle kvality a podobně. Tyto činnosti jsou úkolem vrcholového managementu, který zajišťuje tyto požadavky normy a má za ně patřičnou odpovědnost.
Vedení společnosti má odpovědnost za další směřování organizace stejně i za plnění systému managementu kvality.

6. Plánování

Všechny procesy a cíle v organizaci musí být podrobně naplánované. Musí být stanoveny termíny plnění, program plnění i odpovědnost pracovníků za plnění. Rovněž musí být plánovány změny, které se provádějí na základě podnětů zákazníků, pracovníků či legislativy.

7. Podpora

Mezi podporu patří zakázky zdrojů nezbytných pro fungování společnosti, včetně lidských zdrojů, tedy pracovníků a jejich dostatečné kvalifikace. Patří zde i infrastruktura, pod kterou zahrnujeme také budovy a související vybavení.
Zajímavou částí podpory je komunikace. A to nejen komunikace s dodavateli a externími subjekty, ale stejně důležitá je i komunikace v rámci podniku, aby každý zaměstnanec věděl, jaké jsou jeho kompetence a co se od něj očekává.
Nezbytné je vést informace ve formě vhodných dokumentů. Co je třeba vést a jak zdokumentovanou informaci záleží od zaměření podniku. Potřeba zálohování dat nebo jejich aktualizace, formy archivace a možnosti přístupu jsou určeny v příslušných směrnicích.

8. Provoz

Samotný provoz, jeho plánování a řízení se odvíjí od činnosti a zaměření společnosti, od aktuálních zakázek a požadavků na trhu. Aby byl systém managementu jakosti podle normy ISO 9001 plně funkční, je třeba také zvažovat, jakým způsobem bude probíhat výroba i to, jaké činnosti budou následovat po dodání. Při navrhování a vývoji nových produktů i poskytovaných služeb musí organizace určit etapy, v nichž bude postupně rozvíjet charakter činností, aplikovat je, určit potřebu nových návrhů atd. Samotný provoz je komplikovaný a je třeba mu věnovat náležitou pozornost.

9. Hodnocení výkonnosti

Hodnocení výkonnosti zavedeného systému managementu jakosti je důležitou podmínkou pro pochopení správného fungování systému. To je možné zjišťovat několika způsoby. Od spokojenosti zákazníka, která se zkoumá například prostřednictvím dotazníků spokojenosti, až po přezkoumání managementem a interní audit. Tyto úkony jsou důležité pro další bod.

10. Trvalé zlepšování

Analýza údajů z hodnocení výkonnosti je nejvhodnějším nástrojem pro neustálé zlepšování chodu organizace. Organizace promptně reaguje na vzniklé neshody a přijímá nápravná opatření. Trvalé zlepšování má být vyšším cílem každé společnosti.

Proč věnovat čas a získat certifikát ISO 9001?

Efektivní fungující systém managementu jakosti dle normy ISO 9001 působí na současné i potenciální zákazníky hodnověrně a stabilně. Stabilní společnost nabízí kvalitní výrobky nebo služby a to řádně, včas a bez průtahů. To ocení při hledání dodavatelů či partnerů každý zákazník.

 

Potřebujete certifikát ISO 9001? Kontaktujte nás.