Provádění procesu auditu certifikační společností patří mezi nezbytné součásti procesu certifikace pro normu ISO 45001 systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tom, jak probíhá audit a jaké jsou jeho jednotlivé kroky, se podrobně dočtete v našem článku: Postup při auditu.

Audit je zdokumentovaný proces přezkoumávání, který provádí nezávislí a objektivní auditoři s cílem zjistit shodu podniku s normami či zadanými pravidly.

Zjednodušeně mezi základní kroky auditu patří:

1. Příprava dokumentace
2. Proces provádění auditu
3. Hodnocení auditu
4. Závěrečné setkání / rozhovor
5. Zpráva z auditu

Jsou to však důležité procesy, které provádí auditorský tým, a týkají se nejen auditorů, ale stejně i auditované organizace, jež díky tomu ví, co má od auditu očekávat a zda se kontrola provádí vhodně a podle standardního pořadí.

V procesu auditu musí proběhnout rozhovory se zainteresovanými zaměstnanci, mezi které patří nejen trvalí a dočasní zaměstnanci a management s právní odpovědností za BOZP, ale i manažeři a také pracovníci odpovědní za monitorování zdraví zaměstnanců, jakými jsou např. lékaři či zdravotní sestry, pokud je to nezbytné.

Rovněž se v tomto stádiu může komunikovat i s dodavateli a jejich manažery a zaměstnanci, pokud je to pro audit potřebné, a s pracovníky, kteří jsou odpovědní za aktivity spojené s preventivními opatřeními a školením na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Následně probíhá hodnocení výsledků auditu a závěrečné setkání auditorů a odpovědných zástupců organizace. Odpovědní zástupci organizace jsou povinni na setkání svolat kromě managementu, který je právně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci i ostatních pracovníků.

Mezi ostatní pracovníky patří zástupci zaměstnanců zodpovědných za BOZP a pracovníků odpovědných za sledování zdraví zaměstnanců. V případě, že se pozvaní pracovníci nedokážou nebo nemohou závěrečného setkání zúčastnit, je nutné to důvodně poznamenat.

Požadavek svolání daných osob, kterých se audit týká, je v historii norem systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nový a jedinečný.

Výsledkem vyhodnocení auditu je zpráva z auditu. Tato část je klíčová pro rozhodnutí, zda bude organizaci (podniku, společnosti) udělen certifikát ISO 45001.