V roce 2018 vyšla nová norma ISO 45001: 2018, která nahrazuje dosavadní verzi normy OHSAS 18001: 2007. Na Slovensku vyšla v únoru 2019 pod označením ČSN ISO 45001: 2019 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s usměrněním na používání.

Přechodné období plyne až do března 2021, kdy certifikáty vydané podle předchozí normy postupně ztratí platnost. Přechodné období je dost dlouhé a poskytuje prostor připravit se na změny.

Proč taková změna?

Pracovní úrazy jsou obrovskou zátěží pro organizaci. Představují časovou nebo finanční ztrátu, když není možné dodržet časové plány a harmonogramy výroby či dodávek, nebo skutečné nepříjemnosti, kontroly, a dokonce i sankce ze strany státních úřadů a v neposlední řadě vážné poškození zdraví nebo trvalé poškození zaměstnanců. Právě proto byl aktualizován a vydán nový standard z charakteru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jaké rozdíly můžeme najít mezi normou ISO 45001: 2018 a normou OHSAS 18001: 2007?

Od poslední aktualizace normy proběhlo množství času a léta praxe si vyžádala obsah zpřehlednit, aby byla norma jasnější a srozumitelnější pro široké spektrum organizaci a jejich různého zaměření a specifického charakteru.

V kapitole 4. důrazně popisuje souvislosti organizace a interní a externí záležitosti, které jsou důležité při zavádění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Norma v kapitole 5. klade skutečně velký důraz na vrcholové vedení a jeho odpovědnost za procesy a nutí ho mít aktivní přístup. Právě vrcholové vedení má největší odpovědnost za prevenci pracovních úrazů, musí zajistit vypracovanou politiku a cíle BOZP, zdroje i správnou komunikaci při zavádění systému.

Nezbytná je i jasná komunikace mezi vrcholovým managementem a pracovníky, případně pokud existují, tak i se zástupci pracovníků. Je důležité, aby se pracovníci dostávali k důležitým informacím včas a aby jim informace byly poskytnuty srozumitelným způsobem. Zde je důležité zvážit i sociální, ekonomické aspekty zaměstnanců, také jejich kulturu, jazyk, a dokonce i gramotnost.

Norma se také výrazně zaměřuje na vhodné stanovení cílů BOZP a správné hodnocení výkonnosti při plnění těchto cílů.

Také je nezbytná správná identifikace rizik a vytvoření a implementování procesů na eliminaci nebezpečí, aby se zamezilo vzniku úrazů. Zde může patřit jednoduché zabezpečení ochranných pracovních prostředků, nebo dokonce i změna pracovních procesů a náhrada za nové bezpečnější technologie.

Nemění se tedy jen struktura normy, ale obsahuje také mnoho důležitých změn, které je třeba implementovat do správného systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Certifikační autorita TSÜ, a.s. vám jako jedna z prvních certifikačních společností zajistí provedení certifikačního auditu podle této normy a vydání certifikátu ISO 45001.