Systém managementu

Normy systémů managementu ISO 9001, ISO 45001 bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ISO 14001 životní prostředí mimo rozsah akreditace. Podle politiky PL -51 SNAS Politika pro vydávání certifikátů certifikačními orgány pro certifikaci výrobků v nekareditovaném režimu.

Certifikace nařízení Rady EU č. 333/2011

Nařízení Rady EU č. 333/2011 se zabývá kritérii pro určení, kdy určité typy kovového šrotu (železného, ​​ocelového nebo hliníkového šrotu) přestávají být odpadem. Potřeba tohoto nařízení vznikla díky recyklačnímu trhu a jeho poptávce po jasných kritériích, která usnadní překvalifikování kovového odpadu na surovinu. Kovový odpad, jenž vstupuje do procesu, musí dosahovat dostatečné kvality, musí být zhodnocován jasnými postupy, aby z něj vznikla výstupní surovina vhodná další použití a prodej.

Certifikát ve smyslu nařízení č. 333/2011 (Rady EU) vydává autorizovaná společnost organizací, která splní podmínky pro získání certifikátu. Základní podmínkou pro splnění podmínek je mít zaveden jasný, přehledný a funkční systém řízení kvality. Systém řízení kvality usnadňuje celý proces překvalifikování a je zárukou toho, že organizace nabízí na trh spolehlivý materiál (produkt), který je nejen technicky způsobilý pro další použití v metalurgickém průmyslu, ale je i nezávadný a bezpečný.

Společnost TSÜ vám po ověření postupů vydá certifikát, kterým potvrzuje, že splňujete kritéria. Platnost certifikátu podle nařízení Rady (EU) č. 333/2011 je tři roky a po tomto období je třeba certifikát obnovit. Mezi těmito obdobími se neprovádějí další kontroly.

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o certifikát 333/2011 (nařízení Rady EU).

 

Norma ISO 10006 - Management kvality. Návod na management kvality v projektech

Standardy uvedené v normě ISO 10006 s názvem management kvality je souborem doporučení na kvalitu manažerských procesů v projektech a jejich systém. Norma je vhodná pro použití pro malé i velké projekty či jejich části, bez ohledu na jejich formu, prostředí nebo druh uvažovaného produktu nebo procesu.

 

Certifikát ISO 27001 - Informační technologie. Bezpečnostní metody. Systémy řízení informační bezpečnosti

Informační technologie jako běžná součást společností vyžaduje stále větší ochranu citlivých dat. Zda jde o osobní údaje nebo obchodní tajemství certifikát ISO 27001 zaručuje zákazníkem nebo dodavatelem, že jste důvěryhodnou organizací. Bez ohledu na to, zda jsou data shromažďovány prostřednictvím komunikačních technologií nebo papírově, je důležité aby bylo jasné stanoveno, kdo k nim má přístup, kde se nacházejí a aby byly správná a úplná. Systémy řízení informační bezpečnosti, které se v normě nacházejí, specifikují požadavky na zavedení, údržbu, předcházení rizikům při zavádění a další potřeby.

 

Certifikát ISO 50001 - Systém energetického managementu

Systém energetického managementu ISO 50001 a jeho požadavky s návodem k použití (ISO 50001: 2018) jsou určeny společnostem bez ohledu na velikost a typ zaměření, které mají zájem o snižování energetické náročnosti během procesu výroby produktů nebo poskytování služeb. Zaváděním systémů a procesů, jež doporučuje norma, umí organizace snížit množství spotřebované energie a stejně i ušetřit vlastní finanční prostředky.

 

Certifikát ISO 22301 - Ochrana společnosti. Systémy managementu plynulého podnikání

Systémy managementu plynulého podnikání specifikované v normě ISO 22301 se zaměřují na ochranu společnosti před narušením podnikání z různých důvodů. Připravují organizaci na rizikové situace, hrozby a možnosti, jak se před nimi chránit a zabránit nepříznivým vlivům, které by měly dopad na zastavení nebo omezení chodu podniku, což by mělo výrazný a neblahý vliv na ekonomickou situaci.

 

Certifikát ISO 37001 - Systémy managementu proti korupci

Norma ISO 37001 rozebírá systémy managementu proti korupci a požadavky s usměrněním na používání. Stanoví požadavky, předkládá pokyny a návody při prevenci proti korupci, při jejím odhalování a také správném reagování, pokud se korupce objeví. Při certifikaci ISO 37001 dostává organizace certifikát, který prokazatelně dokazuje, že problematika prevence před korupcí pro ni není neznámá a intenzivně pracuje na zlepšování systému managementu proti korupci.

 

Pokud máte zájem o certifikaci těchto specifických norem, případně norem, které nejsou uvedeny v seznamu, kontaktuje nás a určitě najdeme řešení.